නවක නලු නිලියන්

ඉදිරියෙදි නිර්මානය කිරීමට ඇති නිර්මාන කිහිපයක් සදහා රංගනය සදහා විවිධ වයස් වල ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයෙන්ම රංගන ශිල්පින් අවශ්‍යයි.